TỔ ĐÌNH SẮC TỨ TỪ QUANG TỰ – TRUNG TÂM PHẬT HỌC MIỀN TRUNG CUỐI THẾ KỶ XVIII – ĐẦU THẾ KỶ XX

Tìm về Bạch Thạch, A Lan Nhã Dưới gốc Xoài già, hỏi sư đâu Rằng kia lời pháp vang trong gió Đá Trắng vô tri cũng gật đầu. Tổ Đình Sắc tứ Từ Quang Tự được Tổ Diệu Nghiêm khai sơn vào cuối thế kỷ 18. Xuyên suốt thời gian, cho đến đầu thế kỷ […]

Đọc thêm