Khiêm cung mới tiến đạo

Đức khiêm hạ, cung kính và phục tùng các bậc phạm hạnh trên trước là nền tảng đạo hạnh của người tu. Bước chân vào đạo cần phải trui tâm rèn ý để thành tựu khiêm hạ, cung kính và phục tùng. Đây là dấu hiệu cho biết người có căn lành, có tâm tu, […]

Đọc thêm

Kinh nghiệm nội tâm & ngôn ngữ

Tự chứng, tự ngộ có thể xảy ra được là nhờ vào sự hiện hữu của Như Lai tạng (Tathāgata–garbha) trong tâm mỗi chúng sinh. Tạng (garbha) theo nghĩa đen là “thai” hay “một cái gì đó chôn dấu bên trong”, nó có nghĩa là chủng tử (hạt giống) của Như Lai, từ đó sinh […]

Đọc thêm